การขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรชั้นนำด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ที่มีความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าในระดับนานาชาติ

ด้วยพันธกิจ(MISSON)

  1. ให้บริการรักษาฟื้นฟูด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการในระดับตติภูมิขั้นสูง
  2. ศึกษาวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น โดยเน้นประเด็นความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า
  3. สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ
  4. สร้างความตระหนักและเข้าใจในปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการล้าช้า

และกำหนดการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งในจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

QR Code                                                  คลังความรู้                                                  QR Code

Learn Care Share Shine

งานกายภาพบำบัด – Cop Volta Therapy

งานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น – Cop Child and Psychiatriadoleseent Nursing

งานการสื่อสารทางเลือก – Cop AAC

งานการเงินและพัสดุ – Cop การเงินและพัสดุ