การพัฒนากิจกรรมการจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้

การพัฒนากิจกรรมการจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้

โดย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ การจัดการความรู้ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์