การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยวิธีการเทียบระดับ

ชื่อผลงาน: การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยวิธีการเทียบระดับ

 

Organizational development into a learning organization by means of benchmarking (File Download)