ผลงานจัดการความรู้ และการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2560

นำเสนอผลงานจัดการความรู้ และการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2560 ในงานมหกรรม RICD Forum 2017