ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยวิธีการเทียบระดับ

ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยวิธีการเทียบระดับ

วันที่ 16-17 มีนาคม 2560

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

โดย นพ. ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต