การจัดการความรู้ในการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

การจัดการความรู้ในการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

การจัดการความรู้ในการปฏิบัติที่ดี – Knowlagde Management of Good Practice