ผลงานการพัฒนาที่วัดเป็นตัวเลขได้ยากหรือการพัฒนาในมิติที่เป็นเล่าเรื่อง (Story) – ความสามัคคี

ผลงานการพัฒนาที่วัดเป็นตัวเลขได้ยากหรือการพัฒนาในมิติที่เป็นเล่าเรื่อง ( story )

ชื่อผลงาน ความสามัคคี

 

harmoniousness (File Download)