ผลงานการพัฒนาระบบงาน, CQI/clinical CQI หรือผลงานอื่นๆ ที่สามารถวัดผลลัพธ์ได้ชัดเจน – ตามหาดอกไม้ใต้ภูเขาน้ำแข็ง (การพัฒนากระบวนการติดตามผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากทางสังคม)

ผลงานการพัฒนาระบบงาน, CQI/clinical CQI หรือผลงานอื่นๆ ที่สามารถวัดผลลัพธ์ได้ชัดเจน

ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: ตามหาดอกไม้ใต้ภูเขาน้ำแข็ง (การพัฒนากระบวนการติดตามผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากทางสังคม)

 

Find flowers under the iceberg (File Download)