เปรียบเทียบสภาวะสุขภาพจิตของผู้ปกครองเด็กออทิสติกและผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้นไทย

ชื่อผลงาน: เปรียบเทียบสภาวะสุขภาพจิตของผู้ปกครองเด็กออทิสติกและผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้นไทย

 

Comparison of mental health status of parents, children with autism and parental ADHD (File Download)