โครงการสัมมนาเรื่อง พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กพัฒนาการล่าช้าและผู้ปกครอง

โครงการสัมมนาเรื่อง พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กพัฒนาการล่าช้าและผู้ปกครอง

วัน พฤัสบดี ที่ 26 มกราคม 2560

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์