การใช้ TEACCH ในการส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือตนเองและการดำเนินชีวิตในเด็กออทิสติก