บทคัดย่อ กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาพเพื่อการสื่อสารสู่ความสาเร็จในการดูแลผู้ป่วยเด็กออทิสติกที่มีอาการรุนแรง : กรณีศึกษาการจัดการความรู้ในผู้ปกครอง

บทคัดย่อ กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาพเพื่อการสื่อสารสู่ความสาเร็จในการดูแลผู้ป่วยเด็กออทิสติกที่มีอาการรุนแรง : กรณีศึกษาการจัดการความรู้ในผู้ปกครอง

Abstract_KM_PECT_Thai – บทคัดย่อ KM Pect ไทย (Download Now)