ผลการสอนเขียนโดยใช้เทคนิค Number Follow ที่มีต่อความสามารถในการเขียนคำของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities)

ผลการสอนเขียนโดยใช้เทคนิค Number Follow ที่มีต่อความสามารถในการเขียนคำของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities)

Download Here!