ผลงานการพัฒนาระบบงาน CQI / Clinical CQI หรือผลงานอื่นๆ ที่สามารถวัดผลลัพธ์ได้ชัดเจน – การใช้โปรแกรม Stick compare ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ การบวก และการลบ สำหรับเด็ก ADHD ที่มีภาวะร่วม LD

ผลงานการพัฒนาระบบงาน CQI / Clinical CQI หรือผลงานอื่นๆ ที่สามารถวัดผลลัพธ์ได้ชัดเจน

ชื่อผลงาน การใช้โปรแกรม Stick compare ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ การบวก และการลบ  สำหรับเด็ก ADHD ที่มีภาวะร่วม LD

 

Stick compare (File Download)