ลักษณะความเครียดของผู้ปกครองเด็กพิเศษจากแบบประเมินดัชนีชี้วัดความเครียดของผู้ปกครอง (Parenting Stress Index-4-SF)