ลักษณะความเครียดของผู้ปกครองเด็กพิเศษจากแบบประเมินดัชนีชี้วัดความเครียดของผู้ปกครอง (Parenting Stress Index-4-SF)

ลักษณะความเครียดของผู้ปกครองเด็กพิเศษจากแบบประเมินดัชนีชี้วัดความเครียดของผู้ปกครอง (Parenting Stress Index-4-SF)

 

Stress characteristics of parents of special children from the parental stress rating model (File Download)