ข้อสังเกตออทิสซึ่มเบื้องต้น

ในขวบปีแรก

ICON Page 2-01

มีความผิดปกติในการจ้องมอง

ICON Page 2-02

มีพฤติกรรมซ้ำๆที่ผิดปกติ

ICON Page 2-03

มีพฤติกรรมด้านภาษาไม่เหมาะสมตามวัย

ICON Page 2-04

มีความสนใจที่ปฏิสัมพันธ์กับ
  ผู้อื่นน้อยไม่มองหน้า

ข้อสังเกตออทิสซึ่มเบื้องต้น

อายุ 12-24 เดือน

ICON Page 2-02

มีการเคลี่อนไหวร่างกายแปลกๆ

ICON Page 2-02

ไม่เลียนแบบเสียงหรือท่าทาง

ICON Page 2-02

ภาษาช้า

ICON Page 2-02

ไม่มองตามการชี้นิ้วไม่ชี้นิ้ว

ICON Page 2-02

ไม่ร่วมเล่นของผู้อื่น

ICON Page 2-02

ไม่ส่งเสียงอ้อแอ้ไม่มองหน้า

ICON Page 2-02

สนใจวัตถุมากกว่าผู้คนเล่นของเล่นอย่างมีข้อจำกัด

16 เดือน

ไม่พูดคำที่มีความหมาย

24 เดือน

ไม่พูดวลี 2 คำติดกัน

เกณการวินิจฉัยตาม DSM-V

เป็นความบกพร่องของพัฒนาการที่เกิดความผิดปกติการทำงานของสมอง.....

A. ความบกพร่องในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์

"(A1) การปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์หรือสังคม"
"(A2) การใช้ภาษาท่าทางในการปฏิสัมพันธ์ทางสัมคม"
"(A3) การสร้าง รักษา และเข้าใจความสัมพันธ์"

B. การมีพฤติกรรม ความสนใจ กิจกรรมที่จำกัด

"(B1) การเคลื่อนไหว การใช้วัตถุที่เป็นแบบแผนซ้ำหรือการใช้คำพูดที่ผิดปกติ"
"(B2) การยึดติดกับกิจวัตรประจำวัน การแสดงออกของพฤติกรรมหรือการพูดที่ต้องทำตามแบบแผนเดิม โดยไม่ยอดเปลี่ยนแปลง"
"(B3) การมีความสดใจที่แคบจำกัด หรือหมกหมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป"
"(B4 การมีประสามสัมพัสที่ไวเกินไปหรือน้อยเกินไปต่อสิ่งเร้า)"

การดูแลรักษาภาวะออทิสซึ่ม

โปรแกรมการรักษาแบบเข้มข้น

อรรถบำบัด

กิจกรรมบำบัด

จิตวิทยา

การศึกษาพิเศษ

คลินิคประเมินกระตุ้นพัฒนาการ

การสื่อสารทางเลือก

การรักษาด้วยยา

การดูแลรักษาภาวะออทิสซึ่ม

ศิลปะบำบัด

ดนตรีบำบัด

อาชาบำบัด

การฝึกอาชีพ