KM ผลงานคุณภาพงานวิจัย

KM ผลงานคุณภาพงานวิจัย

  1. ผลงานวิจัย เรื่อง การวิจัยนำร่องเพื่อศึกษาพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมของเด็กออทิสติกโดยการส่งเสริมพัฒนาการผ่านการเล่น
  2. ผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาและพัฒนาระบบการคัดกรองเด็กที่มีพัฒนาการสิตปัญญาล่าช้าในจังหวัดเชียงใหม่